Tröst och hopp i Corona-tid

Våra olika religiösa traditioner har en skatt av texter och böner som genom århundraden gett människor hopp och tröst i svåra tider. Här är några sådana som IRiS medlemmar har valt ut.

En text från Bahá’í

O, MÄNNISKOSON!

Du är Mitt rike och Mitt rike förgås icke, varför fruktar du då din förgängelse? Du är Mitt ljus och Mitt ljus skall aldrig utsläckas, varför rädes du ditt utslocknande? Du är Min härlighet och Min härlighet förbleknar ej, du är Min klädnad och Min klädnad skall aldrig nötas ut. Stå därför fast i din kärlek till Mig, så att du må finna Mig i härlighetens rike.

Från Förborgade Ord av Bahá’u’lláh, stycke 14


Från buddhismen: De fyra gränslösa meditationerna

Må alla varelser vara lyckliga och äga orsaken till lyckan.

Må alla varelser vara fria från lidandet och orsaken till lidandet.

Må ingen någonsin vara skild från den lycka som är utan lidandet.

Må alla leva i jämnmod, fria från bundenhet till dem som är nära och fientlighet mot dem som är fjärran.

Ur Brahma Viharas

Buddhistiska center och tempel är på olika sätt tillgängliga för de som behöver mentalt stöd, och för ceremonier i samband med sjukdom och dödsfall mm. För kontaktuppgifter hänvisar vi till www.sverigesbuddhister.se/info-covid-19/  och flera hemsidor och sociala medier på vår medlemssida där man i vissa fall också hittar online meditation, recitationer eller föreläsningar. En sådan resurs är www.sverigesbuddhister.se/stod-covid-19/ och bl.a. hemsidan för Sakya Changchub Chöling. För personligt stöd inom vård och omsorg kontakta våra koordinatörer för andlig vård och krisberedskap www.sverigesbuddhister.se/buddhistisk-andlig-vard/.


En bön från Forn Sed, baserad på Sigdrifvas sång

Hell dag

Hell dags söner

Hell natt

Och nattens syster

Med blida ögon

Blicka hit

Ge seger åt oss

Som här sitta

Hell Asar

Hell Asynjor

Hell dig du givande jord

Ge oss alla

Ord och visdom

Och läkande händer i livet


Två böner ur den hinduiska traditionen

Från ISKCON får vi ett Krishna-mantra  som står för världsfred och inre harmoni.

Hindu mandir i Helenelund ger oss denna bön:

OM JAI JAGADIISHA HARE

Glory to you, O Omkaara, the Supreme Lord of the worlds and destroyer of all afflictions! Glory to you, O Lord and Master of the universe! You deliver all your devotees from distress in a single instant.

He who meditates on you reaps the fruit thereof, the fruit of your blessings and deliverance from all heart’s grief while happiness and wealth roll into his house, and his body is cured of pain.

As I have only you for my parents, who else can be my refuge? Since I have none else in the world, in whom shall I repose trust?

You are the most perfect and supreme lord of all, the controller of all, I am dull-witted, wicked and lecherous. O my beloved Lord, be gracious unto me.

You are one and imperceptible by the senses (unattainable); your are also the lord of all the vital forces in the world (the beloved master of every being). Can I, a wicked one, face you who are so exceedingly kind?

You are, O Lord of compassion (helper of the destitute) and destroyer of pain, my only protector; I am lying (forsaken) at your door; come and lift me up with your own hands.

Extirpate, o Lord, the defilements of my senses (my sensuality) and all my transgressions, so that my faith in and devotion to you keep on growing and I am able to serve the saints.

Whatever I have, O Lord, body, intellect and wealth, is all yours. All this of which you are the owner is dedicated to you. What do I lose if I return what is not mine (or by surrendering the gifts you hve given me?


En text och en bön från islam

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: “Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända” – [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.

Koranens budskap, kapitel 2: vers 155 – 157

Det sajjadiska manuskriptet – Ur den sjunde åkallan (från shia-islam)

Å Den genom vilken knutarna av vedermödor öppnas! Å Den genom vilken missödenas intensitet avtrubbas! Å Den från vem som blir bedd om utträde [från trångmål] mot lättnadens färskhet!

Svårigheter ger med sig inför Din makt,
hjälpmedel tillhandahålls av Din ynnest,
domen träder i kraft genom Din makt,
och allting går vidare enligt Din vilja.

Endast med Din önskan följer allting Ditt bud, utan att Du befaller,
och genom Din vilja hindras allting, utan att Du förbjuder.

Du är Den som bönas vid bekymmer,
och man söker tillflykt till Dig vid katastrofer.
Ingen katastrof avvärjs om inte Du avvärjer,
och ingen elimineras om inte Du eliminerar.

På mig har kommit ned – å min Herre – det vars tyngd belastar mig, och jag har drabbats av det vars bärande plågar mig.

Genom Din makt har Du tillfogat mig det,
och genom Din auktoritet har Du vänt det mot mig.
Ingen kan föra bort det som Du har tillfogat,
och ingen kan avfärda det som Du har skickat.
Ingen kan öppna det som Du har stängt,
och ingen kan stänga det som Du har öppnat.
Ingen kan förenkla det som Du har försvårat,
och ingen kan hjälpa den som Du har övergivit…


En bön från judendomen

Kantor Leon Shers bön Mi SheBeirach/Heal us now  har blivit en populär sång i nutida judisk liturgi som känns särskilt angelägen i denna tid av oro.


Från den kristna traditionen

UR BIBELN 

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.  Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.  2 Kor 1:3-4

FRÅN LUTHERSKA VÄRLDSFÖRBUNDET 
Intercessory prayer in the midst of Covid-19

ETT BÖNEROP FRÅN ORTODOXA KYRKAN

Helige Gud, helige starke,

Helige odödlige,

Förbarma dig över oss

KATOLSKA KYRKAN – ORD OM AVSKILDHET

I en podcast  talar kardinal Anders Arborelius hur vi ska hantera vår oro i dessa tider, om man kan göra något bra av den tid då många av oss måste isolera oss på grund av smittan.


En bön från den sikhiska traditionen

Du välsignar de fattiga med välstånd, åh Herre. Oräkneliga synder avräknas och sinnet blir rent. Alla sinnets önskningar uppfylls och alla uppgifter klaras perfekt. Du ger Ditt Namn till Dina trogna. Att tjäna Herren, vår allenastående Kung, är fruktsamt och givande. Vår Herre och Mästare är Skaparen, Den som orsakar allt som sker; ingen lämnar Hans dörr tomhänt. ||1|| (stanna upp och betänk mina ord)

Gud tar bort sjukdomen från den sjuke. Gud tar bort sorgerna från smärtan. Och de som inte har någon plats alls – Du placerar dem på platsen. Du fäster Din tjänare i tillbedjan till Dig. ||2 ||

Gud ger ära till den vanärade. Han gör den dumdristige och okunnige kunnig och vis. Rädslan av alla rädslor försvinner. Herren bor i Sin ödmjuke tjänares sinne. ||3||

Den Högste Herren Gud är Skatten av frid. Guds Ljuvliga Himmelska Namn är verklighetens väsen. I Hans nåd binder Han de dödliga att tjäna De Heliga. Åh Nanak, en sådan person sammanflätas med Den Heliga Församlingen. ||4||23||36||