IRIS medlemsaktivitet våren 2021

Den tredje juni anordnade IRiS en digital medlemsaktivitet. Deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra och utbyta erfarenheter kring samfundslivet under den pågående pandemin.

Medlemsaktiviteten utgjordes av en workshop där deltagarna delades in i 5 olika grupper. Varje grupp fick en specifik frågeställning att diskutera sinsemellan.

Frågorna som diskuterades var exempelvis hur man ska agera i en kris och stödja varandra, hur IRiS kan bidra till Stockholm stad, vilka målsättningar IRiS ska arbeta utefter samt vilka typer av medlemsaktiviteter medlemmarna önskade se framöver. Efter gruppdiskussionerna samlades hela gruppen och redovisade sina punkter.

Den färdiga handlingsplanen överlämnades sedan till IRiS styrelse. Representanter från 14 av 18 trossamfund deltog i denna aktivitet, totalt var vi 25 personer samlade.